• REKRUTACJA 2024 / 2025
    

   ZASADY REKRUTACJI

   W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W MIESZKOWICACH
    

   O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym. Kandydat do szkoły ponadpodstawowej może otrzymać punkty za:

   1. wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki - 0,35 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie z zakresów: języka polskiego i matematyki oraz 0,3 z języka obcego nowożytnego.
   2. oceny z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły, z 4 następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz przedmiotu w zależności od zawodu lub profilu kształcenia:
   • technik żywienia i usług gastronomicznych- biologia
   • technik architektury krajobrazu- biologia

   Przeliczenia ocen na punkty będą dokonywane zgodnie z zasadą:

             a)    celujący – 18 pkt, bardzo dobry – 17 pkt, dobry – 14 pkt, dostateczny – 8, dopuszczający - 2 pkt,

             b)   ukończenie szkoły z wyróżnieniem 7 pkt
             c)    3 pkt za udokumentowaną działalność społeczną. 

   1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych wg  dostępne wkrótce
   2. Rekrutację przeprowadza się zgodnie z terminami udostępnionymi na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie                                                                                                                                            zal._nr_1_(1).docx